لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11626

به دنبال معنا(۲۶) – تشکیل گروه ها

202

سرانجام هرکدام از بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادند و از مشکلات کار میگویند.