لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11593

کرسی صلح – حکومت جهانی از ایده تا واقعیت

345

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی می اندازیم به مقوله حکومت جهانی.