لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11527

خبرنگار- میراث دکتر مارتین لوتر کینگ و یگانگی نوع بشر – ق۲

132

خبرنگار- گفتگو با دکتر بهروز ثابت، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی.