لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11517

دوازده فانوس(۸) – تساوی حقوق زنان و مردان

141

زن و مرد در نزد خدا یکی است، چرا ما بندگان او، یکی را از دیگری برتر می دانیم ؟