لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11515

پرواز- ملّا رضای محمّدآبادی

311

آخوند ملا رضای محمد آبادی یزدی که ثروت زیادی داشت و به سلامت جسم خود اهمیت میداد پس ا ز ایمان به دیانت بهایی متحمل صدمات زیادی شد و بالاخره درکهولت در زندان فوت کرد.