لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11485

کرسی صلح – کنفرانس دگرگونی جهانی

220

گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: کنفرانس دگرگونی جهانی.