لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11473

با اندیشمندان(۱۶۵) – احکام ازدواج بهائی

193

بررسی بخش بیستم از کتاب عشق٬ رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. اهمیت بهره بردن از غریزه جنسی در قالب ازدواج و بررسی برخی ازاحکام ازدواج بهایی .