لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11444

شاید شنیده باشید(۱۰۲) – ق۱

171

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء