لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11411

عشق، فرای مرز ها – خانواده تروشه

155

ماریا یک زن جاماییکایی- پورتوریکویی است که وقتی در ماکائودرس می داده با آرماندو امریکایی آشنا می شوند و ازدواج می کنند.