لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11407

فصل مشترک – در آرزوی تغییر

145

برای تغییر جهان از کجا باید شروع کرد؟ شاید تماشای فیلم تهران-پرتلند تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.