لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11401

به دنبال معنا(۲۴) – فال

98

هیچ کس از مصطفی خبری ندارد و بچه ها همه نگرانند. شبنم از تصمیمش برای سودابه می گوید.