لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11379

مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه(۶) – حکومت غیر دینی

206

در جامعه ای که اکثر افراد آن متدیّن به یک دین هستند چگونه یک حکومت غیر دینی میتواند اداره امور آن را در دست بگیرد؟