لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11366

شاید شنیده باشید(۱۰۱) – ق۱

52

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء