لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11362

آینه – طمع

201

دراین برنامه امیر از سه برادر پلید و شیطانی میگوید و یکی از آنها را بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.