لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11353

خبرنگار- رواداری دینی

120

گفتگو با راشل بیانی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در اتحادیۀ اروپا.