لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11344

بازتاب – تفاوتها ق۲

258

چطور میشود شکاف بین فرهنگ هاى قالب تمامیت خواه و خرده فرهنگ هائى که به دور خود حصار کشیدند را از بین برد؟ مسیر مشابه اى که هیچ کدام حق متفاوت بودن را براى دیگرى قائل نیست. آیا راه گریز از این تضاد تن دادن به همسانى تحمیل شده به یکى از این دو نظام است؟ روش هاى فرهنگى رسیدن به یک تعادل چیست؟ در این برنامه شاهرخ کوهستانى میزبان فرزانه ثابتان و دکتر بهروز ثابت است تا به بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازند.