دوازده فانوس(۶) – وحدت اساس ادیان

56

حقیقت ادیان الهی یکی است. این پیروان ادیانند که ایجاد اختلاف می کنند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11339