لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11337

پرواز- نصرالله شهمیرزادی ق۲

158

ملا نصرالله حاکم شرع وامام جماعت شهمیرزاد پس از ایمان به دیانت بهایی ترک منبر ومقام کرد و مشغول زراعت در نهایت تنگدستی شد والبته درمعرفی آیین الهی تلاش فراوان می کرد.