لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11315

مفاهیم مدنی(۵) – ارتباط دیانت و حکومت

131

دیانت به صورت یک تشکیلات دینی و حکومت به صورت یک نهاد سیاسی چه ارتباطی باید با هم داشته باشند ؟