لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11298

شاید شنیده باشید(۱۰۰) – ق۲

159

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء