لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11294

شاید شنیده باشید(۱۰۰) – ق۱

87

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء