لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11269

عشق، فرای مرز ها – خانواده شیرمرد

294

ریمونا و جهان، یکی امریکایی و یکی ایرانی، تلاش می کنند که به جای برخورد های فرهنگی، خود را با فرهنگ دیگری تطبیق دهند.