خبرنگار- مشکلها و سختیهای زندگی

42

گفتگوئی با دکتر مینو ثابت پیرامون تأثیراتی که مشکلها و سختیهای زندگی بر روی ما انسانها دارد و دیدگاهی که برای رویاروئی با این مشکلها ضروری به نظر میرسد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11263