لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11143

مفاهیم مدنی(۴) – اخلاق و عقل و دانش

156

چگونه حضرت عبدالبهاء بین اخلاق و عقل و دانش و اعتدال ارتباط برقرار میکنند و چه عاملی باعث از بین رفتن دین و مدنیّت اروپائیان شد؟