لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11140

برنامه کامل ۵ دی ۱۳۹۴

157

مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه – با اندیشمندان