شاید شنیده باشید(۹۹) – ق۳

35

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11053