لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11053

شاید شنیده باشید(۹۹) – ق۳

125

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء