لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11045

شاید شنیده باشید(۹۹) – ق۲

157

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء