لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11041

شاید شنیده باشید(۹۹) – ق۱

141

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء