لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11041

شاید شنیده باشید(۹۹) – ق۱

86

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء