لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10968

آینه – آدم معمولی

160

دراین برنامه آرش از واقعیتی عجیب پرده برمیدارد و اعتراف میکند.