لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10955

عشق، فرای مرزها – خانواده ادراکی

234

تینا و بابک ادراکی هر دو پزشک هستند. تینا از یک پدر و مادر پاکستانی در آمریکا متولد شده و بابک ایرانی است.