لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10951

مثل نسیم – ران و آمیتا

260

متاسفانه مادرم سرطان گرفت و دو سال بعد هم درگذشت خاله ام اینا فکر میکردند چون به دین مسیحی پایبند نبوده این اتفاق براش افتاده … تو بچگی من به برادر ناتنی ام آسیب زدم و به خاطر همین من رو برای شش ماه به بیمارستان روانی کودکان بردند … محفل بهائی ها به ما گفت که نمیتونید بدون اینکه ادواج کنید با هم زندگی کنید … من یه پدر خونه دارم که مهمترین کارم مراقبت از بچه هاست…‎ اینگونه فیض الهی مثل نسیم بر ران و آمیتا مرور کرد.