لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10939

فصل مشترک – به سمت بهشت

163

از فرزانه ثابتان پرسیدیم آیا دین داری برای جوامع غیرعلمی و عقب مانده است؟