لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10927

اندیشه نو – حقوق زنان در جهان امروز

235

آخرین قسمت برنامه “اندیشه نو” به بررسی وضعیت حقوق زنان در جهان امروز اختصاص دارد.