لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10922

مثل نسیم – باربارا تالی ق۵

389

من کسی نبودم که جلوی خدا فیلم بازی کنم همونی بودم که بودم… این تنها چیزی بود که برای من مفهوم بود مثل قطعات پازل که به هم میچسبن و کامل میشن… گفتم ای خدا فهمیدمش… این که تو این دین کشیش یا روحانی وجود نداشت برای من خیلی خوب بود.

To watch this program in English Click here