لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10920

فصل مشترک – کتاب میخونی‌؟

185

از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم چطور می‌توان به موازات ترویج فرهنگ کتاب خوانی کیفیت مطالعه را هم بهبود بخشید؟