لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10918

اندیشه نو – سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی

216

سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی موضوع برنامه این هفته ماست.