لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10914

مثل نسیم – باربارا تالی ق۴

365

من تو نیویورک یه مدل بودم… نمیدونستم یه دین رو انتخاب کردم… من میخواستم مسلمون باشم نه یه مسلمون معمولی، مسلمون سیاه. میخواستم مسلح باشم و خطرناک!

To watch this program in English Click here