لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10878

مهارتهای زندگی – ف۶ ق۵

258

لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف خودش در رابطه با خدمت به جامعه صحبت می کنه.