لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10872

بازتاب – جنگ ق۲

226

آیا جنگ به عنوان آخرین راه حل برای دفاع از جان ، مال و سرزمین هم امر ناپسندیست؟ آیا جنگ فقط آنجا که به خونریزی و کشتار میرسد تقبیح میشود؟ آیا جنگ سرد، جنگ های تبلیغاتی اقتصادی ومنازعات دیپلماتیک و … هم مشمول همین تقبیح میشوند؟ در الگوی پیشنهادی دیانت بهایی در نظام بین المللی جایگاه جنگ چیست؟ در بازتاب این هفته شاهرخ کوهستانی با حضور دکتر بهروز ثابت استاد دانشگاه و کاوه کنعانی دانش آموخته ی جامعه شناسی از دانشگاه بهایی به مرور این مسائل خواهد پرداخت.