لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10834

دورهمی – مشورت

247

میزبان این هفته برنامه دورهمی مانیا و موضوع گفتگویشان مشورت است.