لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10820

بازتاب – سازمان ها و نهادهای بین المللی ق۲

142

حد فاصل حاکمیت ملى و اختیارات نهادهاى بین المللى چیست؟ اساسا نظم جهانى تا چه اندازه میتواند به حاکمیت ملى بها دهد و نقش دولتها را در مقابل نقش سازمانهاى بین المللى حفظ کند؟ آیا این سازمانهاى بین المللى طلایه نهادهاى پیشنهادى جامعه بهائى ست؟ در ادامه بحث سازمان ها و نهادهاى بین المللى شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر پیمان رئوفى و دکتر کامبیز خادم خواهد بود.