لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10814

گفت‌وگو – فرایند تمدن سازی

245

پایه های اخلاقی فرایند تمدن سازی چیست؟ در این گفت وگو دکتر معین افنانی با میهمان برنامه فرزانه ثابتان، روانشناس و تحلیلگر مسائل روانشناختی و تربیتی، این پرسش را بررسی میکنند.