لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10810

دورهمی – محیط زیست

318

میزبان این هفته مانیا و کیوان و موضوع گفتگو محیط زیست خواهد بود.