لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10759

پرواز- حیدر علی اصفهانی ق۸ و آخر

183

حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی پس از درگذشت حضرت بهاالله و مشخص شدن این که مرکز توجه بهائیان چه شخصی هستند تا آخر حیات برای اتحاد جامعه بهائیان تلاش کرد و اواخر عمر با اجازه حضرت عبدالبها در اراضی مقدسه ساکن شد.