لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10757

دوازده فانوس(۴) – تعدیل معیشت همگانی

239

این حق هر آدمی در این دنیاست که در هر طبقه ای از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد.