لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10707

کافه گپ – جامعه سازی٬ جامعه بهائی ق۲

68

جلسات دعای بهاییان، راهی برای جامعه سازی. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.