لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10705

معماران صلح – شیرین عبادی ق۴

163

هومن عبدی در این قسمت هم به زندگی خانم شیرین عبادی تنها ایرانی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل خواهد پرداخت. موضوع این هفته اقدامات حکومت ایران علیه خانم عبادی است.