لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10701

مفاهیم مدنی(۳) – اصلاحات

200

اصلاحات از کجا باید شروع شود ؟ آیا از جذب معارف و صنایع غرب ؟ یا از احیاء تاریخ ایران ؟ یا با رفع مسائل اقتصادی ؟ و یا پرداختن به مسائل سیاسی ؟