لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10695

شاید شنیده باشید(۹۸) – ق۱

77

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء