شاید شنیده باشید(۹۸) – ق۲

38

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10690