لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10690

شاید شنیده باشید(۹۸) – ق۲

159

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء